Zwolnienie z VAT także dla wspólnot mieszkaniowych

Zapewnienie równego traktowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, wyrażającego się w zastosowaniu analogicznego zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez te podmioty w zakresie wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT przewiduje opublikowany na stronie resortu finansów projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, uwzględniającą wypracowaną przez sądy administracyjne jednolitą linię orzeczniczą, wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes właścicieli występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.
W pierwszym przypadku uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o VAT, natomiast gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali nabywa towary i usługi w swoim imieniu, jednakże na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. W takiej sytuacji, środki uiszczane przez właścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią w istocie zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę towary i usługi, zatem zastosowanie znajdą tu przepisy o podatku od towarów i usług.
Z uwagi na to, że neutralność podatku nie zostaje naruszona w rozliczeniach lokali mieszkalnych konieczne jest wprowadzenie regulacji zapewniających analogiczne skutki na gruncie podatku od towarów i usług dla członków wspólnoty mieszkaniowej, będących właścicielami lokali mieszkalnych, jak dla podmiotów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.
Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem ogłoszenia, natomiast z uwagi na skutki wydanej interpretacji ogólnej, wprowadzone zwolnienie powinno mieć zastosowanie do czynności wykonanych w okresie od dnia 2 sierpnia 2011 r. (tj. od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 6 pod poz. 27 ww. interpretacji ogólnej).
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2011 r.