Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym

W czwartek 18 sierpnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych służy uproszczeniu podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednoliceniu z zasadami przewidzianymi na gruncie ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi przy ustalaniu różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Analogiczną regulację wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obejmują rozszerzenie katalogu podmiotów korzystających ze zwolnień od podatku o Fundusz Rezerwy Demograficznej (ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r.). Ponadto nowelizacja wprowadza nowe zasady dotyczące zmiany rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, jeżeli przed połączeniem lub podziałem podatnicy stosowali metodę rachunkową i zasadę, zgodnie z którą przy obliczaniu dodatnich i ujemnych różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisu przewidującego zwolnienie dla Funduszu Rezerwy Demograficznej, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Data publikacji: 22 sierpnia 2011 r