Zerowy PIT dla młodych już od 01-08-2019 r.

17-07-2019
Dochody podatników do 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. złotych będą zwolnione z PIT. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy. Ma ona obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku i według szacunków ma z niej skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.

Nie przeszedł wniosek, aby wydłużyć okres ulgi do 30. roku życia i objąć nią także dochody z tytułu umów o dzieło.

Zgodnie z nowymi przepisami zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych przewiduje, że zlikwidowany ma być 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia.

Regulacja – od 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa przewiduje, że w 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzyma po złożeniu zeznania rocznego za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Ryszard Baron

doradca podatkowy nr 00341