Zadania kontroli skarbowej na 2011 r.

Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola) oraz współpraca z instytucjami UE oraz państwami trzecimi to tylko niektóre zagadnienia, które powinny znajdować się w kręgu zwiększonego zainteresowania kontroli skarbowej w 2011 r. Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów przygotował zakres zadań dla urzędów kontroli skarbowej na 2011 r.
Coroczny plan pracy dla 16 UKS-ów zatwierdzony przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wyznaczyła wcześniejsza analiza wyników z 2010 r., która ujawniła 1 proc. spadek liczby kontroli ogółem, w tym 4 proc. spadek kontroli dotyczących podatków, przy jednoczesnym 0,5 proc. wzroście liczby kontroli, w których stwierdzono uszczuplenia podatkowe w porównaniu do wyników uzyskanych w 2009 r. Poza tym urzędy osiągnęły wskaźnik 69 proc. pozytywnych kontroli podatkowych – kończących się ustaleniami, tj. wydaniem decyzji lub złożeniem dobrowolnej korekty deklaracji. W poszczególnych urzędach kontroli skarbowej skuteczność kontroli podatkowych wyniosła od 58 proc. do 80 proc. Natomiast średnia kwota ustaleń przypadająca na jedną zakończoną kontrolę podatkową wyniosła 290 tys. zł. Biorąc pod uwagę powyższe, działania kontroli skarbowej powinny zwiększyć oddziaływanie w obszarze zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, jak również przyczyniać się do poprawy zarządzania i wydatkowania krajowych środków publicznych i środków pochodzących z UE oraz podnosić wydajności w wyniku optymalizacji wykorzystania zasobów.
Dlatego też w 2011 r. w kręgu zwiększonego zainteresowania kontroli skarbowej znajdą się:
1. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi), podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, oszustw w podatku VAT w obrocie krajowym, ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł, uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu;
2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa;
3. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola);
4. Współdziałanie z innymi organami w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości należących do zakresu kontroli skarbowej;
5. Współpraca z instytucjami UE oraz państwami trzecimi.
Powyższe zadania są sformułowane w sposób bardzo ogólny. Brak jest szczegółowych instrukcji, które określą drogę do ich osiągnięcia. Tym samym odnieść można wrażenie, że dopuszczalne są wszelkie metody, których realizacja wywoła pożądany efekt.
Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 lutego 2011 r.
Data publikacji: 7 marca 2011 r.