Za pracę wolontariusza może być podatek

Organizacja, która wykorzystuje pracę wolontariusza do zadań innych niż społecznie pożyteczne, będzie musiała rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty działające w sferze zadań społecznie użytecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z podatku zwolnione są podmioty, które są wpisane do KRS jako organizacje pożytku publicznego. Zwolnienie to obejmuje działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W efekcie tego zwolnienia podmioty, które wykonują taką działalność, nie płacą podatku dochodowego z tytułu pracy wykonanej nieodpłatnie na ich rzecz przez wolontariuszy. Określa to art. 12 ust. 4 pkt 16 ustawy o CIT. Możliwość skorzystania z tego zwolnienie zależy jednak od spełnienia określonych warunków. Treścią pracy wolontariuszy nie może być prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej danego podmiotu, a wolontariusz musi realizować zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do zadań tych należy np. pomoc ofiarom powodzi i innych klęsk żywiołowych, ratownictwo, wychowanie i oświata, ochrona zwierząt i przyrody, pomoc niepełnosprawnym i inne. Jeśli wolontariusz otrzymałby od fundacji zadanie inne niż wymienione w tej ustawie, albo gdy zlecone zadanie wprost było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wtedy fundacja taka nie mogłaby korzystać ze zwolnienia z podatku.
Źródło: Gazeta Prawna, 14 września 2010 r.
Data publikacji: 14 września 2010 r.