Trzeba wybrać rewidenta

Wybór biegłego rewidenta powinien zostać przeprowadzony w takim terminie, aby mógł on uczestniczyć w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których sprawozdania za 2010 rok zostaną poddane badaniu po raz pierwszy, powinny szukać już podmiotu, który przeprowadzi czynności w tym zakresie. Wynika to z faktu, że biegły musi mieć możliwość uczestniczenia w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Inwentaryzację można rozpocząć już z końcem września. Badaniu podlegają sprawozdania takich spółek z o.o., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły dwa spośród warunków dotyczących: zatrudnienia, sumy aktywów i przychodów netto. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, tj. wspólnicy, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Taki zakaz wynika z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Wybór podmiotu uprawnionego wymaga formy pisemnej, tj. uchwały. Umowa zawarta między biegłym rewidentem a zarządem w zakresie badania sprawozdania bez uchwały organów uprawnionych jest nieważna.
Źródło: Gazeta Prawna, 15 września 2010 r.
Data publikacji: 15 września 2010 r.