Wprowadzenie obowiązkowej formy elektronicznej wniosków dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców zakłada rządowy projekt ustawy nowelizującej przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie dotyczy to wspisów podmiotów: osób fizycznych i spółek cywilnych os. fizycznych, które składają wioski do CEIDG – Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej tu porcedura składania wniosków (np. w Urzędach Gmin) pozostaje bez zmian.

Celem projektowanych rozwiązań jest znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozpatrywania. Realizacji powyższych celów ma służyć wprowadzenie do ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2016 r. poz. 687 ze zm.) obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS w formie elektronicznej. Taką formę mają mieć również dołączane do wniosków dokumenty stanowiące podstawę wpisu. W zakresie wniosków składanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie możliwe składanie ich z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, jednak w tym zakresie nadal będzie mogło się to również odbywać w tradycyjnej, papierowej formie.

Dzięki wprowadzanym zmianom znacznemu zmniejszeniu ma ulec liczba zwrotów wniosków związanych z brakami formalnymi. Sam system teleinformatyczny obsługujący wnioski ma kontrolować ich prawidłowość formalną, tzn. czy wszystkie wymagane pola są przez wnioskodawcę uzupełnione. W systemie będą również podpowiedzi mające pomóc we właściwy sposób uzupełnić wniosek. Ponadto, ograniczając nadmierny formalizm, w projekcie założono, że nie każde nieprawidłowe wypełnienie wniosku, czy to w formie papierowej, czy w elektronicznej, będzie skutkować jego zwróceniem. Zwrot wniosku nastąpi jedynie wówczas, gdy braki lub błędy we wniosku będą powodować niemożliwość nadania wnioskowi prawidłowego biegu.

Elektronizacja wniosków o wpis do KRS spowoduje, że zniknie konieczność wymiany papierowej korespondencji z sądem rejestrowym w razie konieczności uzupełnienia braków wniosku. Uzupełnienie tych braków będzie możliwe w postępowaniu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Wydawane przez sądy rejestrowe wezwania adresowane do strony (postanowienia, zarządzenia), orzeczenia kończące postępowanie w sprawie, jak i zarządzenia o charakterze technicznym będą miały formę elektroniczną. Dzięki połączeniu systemu teleinformatycznego służącego do składania wniosków z systemem wpisów oraz automatyzacji przenoszenia danych z elektronicznego formularza do systemu wpisów dokumenty te będą szybciej przygotowywane przez sądy.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej, nawet jeżeli w danym przypadku taka forma nie jest wymagana, będzie rodzić obowiązek składania w tej formie kolejnych pism w sprawie, z wyjątkiem środków zaskarżenia rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy.

Komunikacja elektroniczna między sądem rejestrowym a podmiotem wpisanym do KRS będzie się odbywać poprzez konto podmiotu założone w systemie teleinformatycznym. W zakresie podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców przewidziany jest obowiązek posiadania takiego konta. Inne podmioty, wpisane do rejestru stowarzyszeń, chcąc skorzystać z możliwości składania wniosków w formie elektronicznej, również będą musiały założyć takie konto. W tym drugim przypadku komunikacja elektroniczna będzie się odbywać tylko w zakresie postępowania prowadzonego na skutek wniosku złożonego w formie elektronicznej. W pozostałym zakresie będzie prowadzona korespondencja w formie papierowej.

W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej również dołączane do wniosków dokumenty stanowiące podstawę wpisu powinny mieć formę elektroniczną. Jeżeli sporządzone zostały w formie papierowej, to do wniosku będą dołączane albo elektronicznie poświadczone odpisy przez notariusza lub będącego pełnomocnikiem w sprawie adwokata lub radcę prawnego, bądź elektroniczne odpisy dokumentów (skany). W tym ostatnim przypadku trzeba będzie dosłać sądowi rejestrowemu oryginał dokumentu albo jego urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg.

W projekcie założono, że zasadą ma być obowiązek uiszczania opłaty sądowej jednocześnie ze złożeniem wniosku, bez wezwania. Ta zasada ma dotyczyć każdego wniosku składanego w postępowaniu rejestrowym, niezależnie od tego, czy jest wpisowy czy niewpisowy, jak i niezależnie od formy, w jakiej został złożony. Wniosek złożony w formie elektronicznej wniesiony bez uiszczenia opłaty sądowej nie wywoła skutków prawnych, niezależnie od tego, czy taka forma była obowiązkiem czy wyborem strony. W przypadku nieopłaconych wniosków w formie papierowej będzie wydawane zarządzenie o jego zwrocie bez wzywania do uzupełnienia braków.

Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem opiniowania i konsultacji społecznych. Wejście w życie przewidzianych w nim regulacji w wyżej opisywanym zakresie planowane jest na dzień 1 czerwca 2017 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2016 r.