Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który łagodzi wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który łagodzi wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Obecnie obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników. Nowe rozwiązanie powinno zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia (zawierania umów o pracę), bo nie będzie skutkować obowiązkiem ustalania regulaminów i tworzenia ZFŚS.

Ponadto projekt przewiduje wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy. Wydłużono z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Wydłużono z 14 do 21 dni termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Obecne terminy są zbyt krótkie na prawidłowe sformułowanie pozwu. Nowe, ujednolicone terminy mają zmniejszyć ryzyko pomyłki, której skutki są szczególnie dotkliwe dla pracowników. Powinny też zwiększyć zaufanie przedsiębiorców i pracowników do prawa. Rozwiązanie to realizuje postulaty zgłoszone przez Radę Dialogu Społecznego.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 10 listopada 2016 r.