Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.

Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Nowelizacja ustawy o PIT umożliwia też przekazywanie 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych.

Zgodnie z nowelizacją, podatnicy, uzyskujący dochody od wskazanych w ustawie płatników, będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie miała być wysłana informacja o sporządzeniu tego zeznania. Po uzyskaniu informacji o udostępnieniu zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym podatnik będzie mógł je w całości zaakceptować albo odrzucić.

Wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ

Wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ będzie można złożyć w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto podatnicy będą mieli możliwość złożenia wniosku nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Urząd wyśle informację o udostępnieniu zeznania

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim będą mogli złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem, bądź odrębnie. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jednak nie wcześniej niż od 15 marca roku następującego po roku podatkowym, będzie informował podatnika o udostępnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania na rok podatkowy. Informacja ta będzie przesyłana drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Emeryci przekażą 1 proc. podatku wybranej OPP

Nowelizacja umożliwia także podatnikom uzyskującym dochody wyłącznie od organów rentowych przekazanie 1 proc. podatku wybranej OPP. Za wniosek o przekazanie 1 proc. podatku będzie uważane wskazanie przez nich jednej organizacji w oświadczeniu składanym według ustalonego wzoru. Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe, teraz – jeśli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1 proc. podatku.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Zmiany w przepisach Kodeksu karnego skarbowego wiążą się z wprowadzeniem możliwości dokonywania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez urząd skarbowy a ich istotą jest wyłączenie odpowiedzialności karnej za złożenie zeznania zawierającego błędy lub omyłki powstałe z winy organu podatkowego.

Ustawa z 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528) weszła w życie 15.03.2017 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.01.2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących oświadczeń o przekazaniu 1 proc. podatku należnego składanych przez podatników rozliczanych przez organy rentowe oraz regulacji normujących zasady sporządzania rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.01.2016 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 15 marca 2017 r.