Już od rozliczeń PIT za 2016 r. urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika wraz z odliczeniami.

Sejm przyjął poprawki Senatu i uchwalił ostateczny tekst nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu karnego skarbowego, która ograniczy koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja przewiduje, że już od rozliczeń PIT za 2016 r. urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika wraz z odliczeniami. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa zwalnia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników, w tym organów rentowych, od obowiązku samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Będą oni mogli złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie przez urząd rocznego zeznania podatkowego, w tym o odliczenie od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne. Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe zarówno dla osób rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni lub przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków).

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu wprowadzają możliwość nieodpłatnego komunikowania się podatników z portalem podatkowym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków i SKOK-ów. Nie będzie więc potrzeby wchodzenia na oddzielny portal skarbowy.

Ustawa umożliwia także emerytom i rencistom, którzy nie korzystają z ulg, przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego – wystarczy oświadczenie ze wskazaniem wybranej organizacji. Oświadczenie będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go wskazanej we wniosku OPP. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT będzie traktowane jak zeznanie podatkowe.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15.03.2017 r. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 10 marca 2017 r.