W 2017 r. zwiększy się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty, których przychody netto w 2016 roku osiągną co najmniej wartość 5.157.120 zł, od 1 stycznia 2017 r. będą musiały prowadzić pełną rachunkowość.

Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) kwotę 1.200.000 euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 191/A/NBP/2016 średni kurs euro na dzień 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2016 r. wyniosły 5.157.120 zł.

Katarzyna Bogucka

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK