Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który przedłuża zwolnienia do 31 grudnia 2017 r.

Obecnie obowiązujący zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215). Rozporządzenie to przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym, do 31 grudnia 2016 r.

Projektowana regulacja przedłuża zwolnienia na okres roku (do 31 grudnia 2017 r.), przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Projekt uwzględnia plany dotyczące modernizacji istniejącego sytemu kas rejestrujących w związku z koniecznością uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą w kontekście postępu technologicznego.

W zakresie zwolnień przedmiotowych zaproponowano:

– wprowadzenie dodatkowego tytułu zwolnieniowego dla usług opieki medycznej oraz usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie to ma dotyczyć osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

– uzależnienie stosowania zwolnień z poz. 38 i 39 załącznika do rozporządzenia od tego, że podatnik w odpowiednim terminie upoważni bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

W zakresie zwolnień podmiotowych zaproponowano wprowadzenie tytułu zwolnieniowego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt I ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo jeżeli te jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Niewielkie zmiany wprowadzono w katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe. Wyłączono z nich m.in. usługi świadczone przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia. Chodzi o bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. świadczenie usług objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, obowiązek ewidencji powstanie z chwilą wykonania tych czynności. Zrezygnowano tym samym z okresu dostosowawczego na zainstalowanie kasy.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 30 września 2016 r.