W 2014 roku przywileje podatkowe dla większej grupy przedsiębiorców

Przypominamy, że w 2014 r. będą obowiązywać wyższe limity dochodowe, które umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie z pewnych preferencji podatkowych, takich jak posiadanie statusu małego podatnika, prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, czy brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Status małego podatnika
Status małego podatnika VAT, PIT i CIT, umożliwiający między innymi kwartalne rozliczenia VAT, kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, czy dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, przysługuje przedsiębiorcy, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs ten w 2013 r. wynosił 4,2230 zł, w związku z tym status małego podatnika w 2014 r. będą mieli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku od towarów i usług za 2013 r. nie przekroczy kwoty 5.068.000 zł (wzrost o 146 000 zł w stosunku do ubiegłorocznego limitu).
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
W 2014 r. obowiązuje także wyższy limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten powstaje wtedy, gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Kwotę limitu w 2014 r. wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP 30 września 2013 r. Średni kurs euro w tym dniu wynosił 4,2163 zł, dlatego limit ten wynosi 5 059 560 zł (123 tys. zł więcej niż rok wcześniej).
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, czyli zaliczenie całej wartości zakupionych środków trwałych jednorazowo w koszty podatkowe, od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekracza równowartości 50.000 euro. W 2014 roku limit dotyczący łącznej maksymalnej kwoty wszystkich jednorazowych odpisów wynosi 211 000 zł (wzrost o 6 000 zł w stosunku do roku 2013 r.).
Opodatkowanie w formie ryczałtu
Wyższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2014 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2013 r. nie przekroczyły 633 450 zł. (wzrost o 18.150 zł). Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 105.575 zł. W roku 2013 limit ten wynosił 102.550 zł.
Jolanta Mazur, RPE WK
Data publikacji: 2 stycznia 2014 r.