Usługa mycia szklanej elewacji budynku z 23% stawką VAT

Usługi mycia szklanych zewnętrznych elewacji budynków bez względu na ich przeznaczenie należy zaklasyfikować do usług specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych oraz opodatkować stawką 23%.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., stawka podatku wynosi 22% (od 1 stycznia 2011 r. – 23%), natomiast w myśl art. 41 ust. 2 u.p.t.u., dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (od 1 stycznia 2011 r. – 8%).
Należy również zaznaczyć, że w art. 146d ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. zawarto upoważnienie dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z którym, może on w drodze rozporządzenia w okresie, o którym mowa w art. 146a, obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.
Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni zostały zaklasyfikowane w dziale 81 PKWiU.
W załączniku nr 3 do u.p.t.u. znajdują się dwa rodzaje usług z tego działu, tj. usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0) oraz pozostałe usługi sanitarne (PKWiU 81.29.13.0).
Natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) – dalej r.u.p.t.u., nie wskazano żadnych usług z działu 81 PKWiU.
Co istotne, w PKWiU pod symbolem 81.22 znajdują się usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, a grupowanie 81.22.11.0 obejmuje usługi mycia okien w budynkach mieszkalnych i innych budynkach, włączając usługi mycia okien na zewnątrz przy użyciu ruchomych pomostów roboczych.
Oznacza to, że usługi mycia szklanych zewnętrznych elewacji budynków bez względu na ich przeznaczenie należy zaklasyfikować do usług specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych. W związku zaś z tym, że w stosunku do nich ani przepisy u.p.t.u., ani r.u.p.t.u. nie przewidują obniżonej stawki VAT, usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 23%
Mariusz Jabłoński
Vademecum Głównego Księgowego
208879
Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.