Unijne fundusze na zatrudnienie młodych

Ponad 2 mld euro wsparcia czeka na młode osoby poszukujące pracy. W ten sposób – w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – fundusze europejskie wesprą młodych bezrobotnych Polaków.
PO WER to łącznie 5,4 mld euro przeznaczone na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Pieniądze te mają przede wszystkim przyczynić się do znacznego zwiększenia zatrudnienia, jak również wesprzeć polską edukację, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne oraz zdrowie.
Bezpośrednie wsparcie osób młodych stanowić będzie 37 proc. środków całego programu. Szacuje się więc, że co trzecie euro w ramach programu, zostanie wydane na działania pomagające osobom poniżej 30. roku życia w zdobyciu pracy. Wsparciem tym ma zostać objęte ok. 700 tys. młodych osób.
Program przewiduje także projekty pośrednie, przeznaczone dla osób pełnoletnich, pomagające im wejść i utrzymać się na nowoczesnym rynku pracy. Z kolei osoby w wieku 15-17 lat otrzymają możliwość sprawniejszego przygotowania się do przyszłej pracy, zdobycia niezbędnych umiejętności bądź też kontynuowania przerwanej edukacji.
Aby program przyniósł oczekiwane efekty, w jego rozpowszechnianiu mają pomóc instytucje znające potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego właśnie większa część działań realizowana będzie przez Powiatowe Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.
Dotacje, oprócz finansowania szkoleń zawodowych i staży, będą przeznaczone również na tworzenie nowych miejsc pracy bądź zakładanie własnej działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z tych form pomocy przysługiwać będzie osobom między 15. a 29. rokiem życia, które nie uczą się w trybie dziennym i nie pracują oraz nie brały udziału w szkoleniu ze środków publicznych w ostatnich czterech miesiącach.
Szczególny nacisk kładziony jest na przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy dla tych osób młodych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Dlatego też dla osób opuszczających “pieczę zastępczą”, zakłady karne lub areszty śledcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze oraz dla matek przebywających w domach samotnej matki, wydzielona została specjalna pula środków na wsparcie realizowane z poziomu centralnego.
Pierwsze projekty dla ludzi młodych ruszą już w marcu 2015 r. Po szczegółowe informacje w kwestii możliwości uzyskania wsparcia najlepiej zwracać się do Powiatowych Urzędów Pracy lub Ochotniczych Hufców Pracy.
Źródło: www.uniaeuropejska.org, stan z dnia 19 marca 2015 r.
Data publikacji: 19 marca 2015 r.