Nowe zasady rejestracji spółek w KRS

Od 1 grudnia 2014 r. podlegające zgłoszeniu dane dzielimy na podstawowe i uzupełniające. Wniosek do sądu rejestrowego obejmuje dane podstawowe. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru, a następnie dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i rejestru REGON, a z CRP-KEP dane są przekazywane do ZUS.
Natomiast dane uzupełniające trzeba zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.