Czym skutkuje brak podpisu sprawozdania finansowego przez jednego z członków zarządu?

Czym skutkuje brak podpisu jednego z członków zarządu, jeśli nie podpisze sprawozdania finansowego, ponieważ przebywa za granicą?
Podpisanie sprawozdania finansowego może odbyć się poprzez złożenie własnoręcznych podpisów oddzielnie na każdym z elementów sprawozdania finansowego (na wprowadzeniu, rachunku zysków i strat, bilansie, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej) lub na podpisaniu całości sprawozdania finansowego. Jeżeli podpisanie sprawozdania odbyło się w pierwszy sposób, a jeden z członków zarządu pełniący swoją funkcję w dniu podpisu nie podpisał bilansu lub innych części sprawozdania finansowego, to skutek jest taki, że sprawozdanie to nie zostało zatwierdzone przez zarząd (pomimo że pozostali członkowie podpisali sprawozdanie). W konsekwencji sprawozdanie nie może być zatwierdzone przez organ zatwierdzający, a zysk wynikający z takiego sprawozdania nie może zostać podzielony, Krajowy Rejestr Sądowy odrzuci takie sprawozdanie. Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu, wówczas biegły rewident nie wyda opinii i raportu z badania takiego sprawozdania finansowego. W praktyce problem ten rozwiązuje się tak, że sprawozdanie finansowe wysyłane jest za pomocą poczty kurierskiej do członka zarządu przebywającego za granicą, a po podpisie sprawozdanie wraca do spółki. W przypadku jednej osoby przebywającej za granicą jest to proces dość szybki.
Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
Maciej Soprych
Data publikacji: 18 marca 2015 r.