Umożliwienie korzystania z elektronicznej komunikacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem

Umożliwienie korzystania z elektronicznej komunikacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 10 lat – to założenia projektu.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zakłada, że dokumenty, w których pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, mające istotny wpływ na przebieg zatrudnienia pracownika, wymagają dla ważności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Inaczej będzie w przypadku przekazania informacji w postaci elektronicznej – taka informacja nie będzie wymagała opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto skan będzie właściwą postacią przechowywania w przypadku dokumentów, które nie muszą mieć formy pisemnej, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia czy kwalifikacje zawodowe.

Zakładana nowelizacja dopuszcza również komunikowanie się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną – przekazywanie informacji w formie pisemnej będzie oznaczało zarówno przekazywanie informacji w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej (poprzez tworzenie dokumentów elektronicznie lub poprzez digitalizowanie akt papierowych).

Ponadto pracodawca będzie mógł postanowić o elektronicznym prowadzeniu akt pracowniczych. W przypadku wyboru przechowywania akt w postaci elektronicznej – pracodawca dokona konwersji dokumentów dotyczących stosunku pracy na postać elektroniczną. W przypadku wyboru prowadzenia akt w postaci papierowej – pracodawca dokona konwersji otrzymanych dokumentów elektronicznych na postać papierową.

Jednocześnie skróceniu do 10 lat ulegnie okres, przez jaki pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku przekazywania danych potrzebnych do ustalenia praw dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych do ZUS.

Planowana data wejścia w życie tych zmian to czerwiec 2017 r. Obecnie projekt znajduje się w konsultacjach.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 23 listopada 2016 r.

Data publikacji: 23 listopada 2016 r.