Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany są związane z koniecznością dostosowania przepisów do regulacji wprowadzonych w ustawie o PIT, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2017, czyli umożliwienie ujęcia w księdze korekty.

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780) wprowadzono do ustawy o PIT zmiany, które mają na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. wyłącza z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody – w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W związku z powyższym, projekt rozporządzenia poszerza katalog dowodów o wyraźne wskazanie, że jest nim również dokument dotyczący zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) o nieprawidłowo dokonaną płatność.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2016 r.

Data publikacji: 21 listopada 2016 r.