Szczegółowe wymienienie elementów dokumentacji podatkowej w zakresie PIT i CIT, dot. podmiotów powiązanych, zagranicznego zakładu oraz płatności do krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, tj. rajów podatkowych.

zawierają projekty dwóch rozporządzeń ministra rozwoju i finansów.

Obowiązek sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD i UE. Przygotowane przepisy mają umożliwić organom podatkowym i organom kontroli skarbowej pozyskanie informacji pozwalających na weryfikację, czy transakcje lub inne zdarzenia zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niezależne.

Szczegółowy opis elementów stanowiących dokumentację podatkową dotyczy także odpowiednio transakcji lub innych zdarzeń, umowy spółki niebędącej osobą prawną oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze w związku, z którymi dokonano bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję, a także podatników rezydentów i nierezydentów prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony na terytorium RP.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 23 listopada 2016 r.

Data publikacji: 23 listopada 2016 r.