Termin złożenia deklaracji PIT-6

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym – PIT-6/PIT-6L.

Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są działy specjalne produkcji rolnej (zob. art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. – dalej u.p.d.o.f.). Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane są przy zastosowaniu norm szacunkowych albo na podstawie ksiąg podatkowych (zob. art. 24 ust. 4-4e u.p.d.o.f.). W obu przypadkach w trakcie roku wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś opodatkowanie faktycznie osiągniętych dochodów następuje w ramach zeznania rocznego. Zeznanie roczne za 2011 r. składane jest w terminie 30 kwietnia 2011 r., a zatem w tym terminie należy rozliczyć podatek będący konsekwencją uzyskiwania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Wskazać należy, że art. 43 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (deklaracja PIT-6/PIT-6L; ponadto art. 43 ust. 2 u.p.d.o.f. stanowi, że jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w terminie powyższym deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym; informacja ta wykazywana jest również w deklaracji PIT-6/PIT-6L). Na 2012 r. deklarację taką należy zatem złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 30 listopada 2011 r.

Tomasz Krywan
Vademecum Głównego Księgowego
192628

Data publikacji: 29 listopada 2011 r.