Od 1 marca wzrośnie wysokość składki na ubezpieczenie rentowe

Stopa procentowa składki rentowej wzrośnie o 2 punkty procentowe i będzie wynosiła 8% podstawy wymiaru. Podwyżka ta dotknie głównie płatników składek, którzy od 1 marca 2012 r. będą odprowadzali na ubezpieczenie rentowe składkę w wysokości 6,5% (dotychczas 4,5%). Część składki finansowanej przez ubezpieczonych pozostaje bez zmian i nadal wynosić będzie 1,5%.
Podniesienie składki rentowej o 2 punkty procentowe dotyczyć będzie wszystkich podmiotów gospodarczych objętych ubezpieczeniem rentowym.
Taką zmianę zaproponowało 24 listopada 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tej zmiany jest zwiększenie dochodów funduszu rentowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Opracowanie: Izabela Baranowska, RPE WKP
Data publikacji: 6 grudnia 2011 r.