Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych

Od 1 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe formularze oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Nowe wzory zostały stanowią załączniki do ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Nr 252 odpowiednich rozporządzeń Ministra Finansów.
Od nowego roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
1. z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1514),
2. z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 252, poz. 1516),
3. z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1518).
Rozporządzenia te wprowadzają nowe wzory:
1. oświadczeń:
a. pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),
b. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A),
c. osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3),
d. dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12),
e. o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);
2. deklaracji/zeznań:
a. rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
b. do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-6L),
c. rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
d. rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
e. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
f. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36),
g. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
h. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
i. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39).
3) informacji o:
a. wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
b. dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
c. wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R),
d. wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
e. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),
f. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
g. informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),
h. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),
i. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),
j. informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG).
Nowe wzory stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r, chyba że przed 1 stycznia 2012 r. oświadczenia, deklaracje, zeznania i informacje zostały złożone na formularzach dotychczasowych.
Michał Malinowski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 24 listopada 2011 r.