Stawka VAT 8% dla sprzedaży posiłków regeneracyjnych

Prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8%. Podstawę prawną stanowią regulacje § 7 ust. 1 pkt 1 r.u.p.t.u.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) – dalej r.u.p.t.u., zawiera § 7, który wymienia towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz określa warunki stosowania obniżonej stawki.
Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 r.u.p.t.u., stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym np. dla usług stołówkowych.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia ustawodawca pod poz. nr 7 wymienia jako opodatkowane stawką 8% podatku VAT usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56).

Do usług tych zgodnie z nową klasyfikacją PKWiU klasyfikuje się m.in.: pozostałe usługi gastronomiczne (PKWiU 56.29) tj.

– usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych (w oparciu o zawartą z klientem umowę),

– pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,

– usługi stołówkowe.

Stawka 8% jednak nie ma zastosowania do sprzedaży:

1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

3) kawy i herbaty (wraz z dodatkami),

4) napojów bezalkoholowych gazowanych,

5) wód mineralnych,

6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką podstawową podatku VAT.

Edyta Zaniewicz
Vademecum Głównego Księgowego

Data publikacji: 20 kwietnia 2012 r.