PIT 2011: Możliwość odliczenia od dochodu darowizny na cele charytatywne

Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, mają prawo odliczyć od dochodu, darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Zasady dokonywania odliczeń darowizn od dochodu reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) – dalej u.p.d.o.f.
Ustawa stanowi, że od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele ściśle określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, np. na zadania w zakresie:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalności charytatywnej.
Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego tj. organizacji, która prowadzi działalność społecznie użyteczną.
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa do dokonania odliczenia. Jeżeli zatem, w przedstawionej sprawie, podatnik przekazywał darowizny zarówno na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i na rzecz innych instytucji, to w zeznaniu rocznym ma prawo do odliczenia jedynie części z wykonanych darowizn, tj. tych, które spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Edyta Zaniewicz
Vademecum Głównego Księgowego
208162
Data publikacji: 19 kwietnia 2012 r.