Portal podatkowy ułatwi rozliczenie z fiskusem

Do końca marca 2015 r. przedłużony został termin wprowadzenia systemu „e-Podatki”. Program ten znacznie rozszerzy możliwości sieciowego kontaktu z administracją skarbową. Podatnik uzyska między innymi dostęp za pomocą Internetu do indywidualnego konta ze stanem swoich rozliczeń z fiskusem.
Przedmiotem projektu „e Podatki” jest usprawnienie administracji podatkowej poprzez utworzenie scentralizowanego systemu poboru i dystrybucji podatków. Nowy system poboru podatków ma zapewnić skuteczną egzekucję obowiązków podatkowych w taki sposób, żeby nie zakłócała ona normalnego funkcjonowania podatników.
Po wdrożeniu programu wiedza odnośnie danych podmiotów będzie gromadzona w tzw. koncie podatnika, obejmującym wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne i marketingowe. Zgromadzone dane będą udostępniane przez Internet właścicielowi konta – podatnikowi/płatnikowi. Udostępnianie danych podatnikowi odbywać się będzie przy użyciu portalu podatkowego, za pośrednictwem którego udostępniane będą deklaracje wstępnie wypełnione na podstawie danych pozyskanych od płatników.
Zmiany dotkną też obszaru postępowania egzekucyjnego i kontroli podatkowej. W zakresie postępowania egzekucyjnego wprowadzone zostaną mechanizmy tzw. „miękkiej egzekucji”, czyli czynności mające na celu poinformowanie dłużnika (poprzez e-mail, call center) o zaległości i nakłonienie go do jej uregulowania.
Kluczową zmianą w obszarze kontroli podatkowej będzie przeniesienie ręcznych czynności związanych z typowaniem podatników do kontroli podatkowej do obszaru zarządzania ryzykiem.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 maja 2012 r.
Data publikacji: 7 maja 2012 r.