Spadną koszty ogłaszania sprawozdań

Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będzie wynosiła 500 zł dla podmiotów nie objętych KRS.
Od 2013 r. jednostki prowadzące księgi rachunkowe, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta nie będą już miały obowiązku ogłaszania swoich sprawozdań w Monitorze Polskim B. W przypadku jednostek, które mają obowiązek złożenia sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis będzie publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczy automatycznie (opłata 250 zł). Natomiast podmioty, które badają sprawozdania, ale nie muszą ich składać do KRS będą musiały opublikować je w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za opłatą w wysokości 500 zł.
Wysokość tej opłaty została określona poprzez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. poz. 1143).
Zmienione przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Magdalena Stankiewicz
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 25 października 2012 r.