Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przedłożony przez ministra gospodarki. Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.
Proponowane rozwiązania wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników. Do najważniejszych propozycji należy zaliczyć:
1. Zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, gdy kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesienie terminu 90 dni). Gdy kontrahentem będzie inny podmiot – termin zostanie wydłużony do 180 dni. Jednocześnie nieuregulowana faktura nie będzie podstawą do odliczenia z niej podatku naliczonego.
2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT – podatnik, który rozliczył VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie – 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
3. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych – podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, a gdy termin ten będzie dłuższy niż 60 dni, termin korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów. Pozwoli to wyeliminować wykorzystywanie przez podatnika dominującej pozycji wobec dostawcy przez wyznaczanie długich terminów płatności.
4. Pakiet dotyczący leasingu – skrócenie minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcie umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenie zmiany stron w podstawowym okresie umowy, ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.
5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników.
6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.
7. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.
W projekcie zawarto też przepisy dotyczące ograniczenia obowiązków informacyjnych, które muszą wypełniać przedsiębiorcy. Zgodnie z propozycją, podmioty korzystające ze środowiska będą składać wykaz informacji tylko raz w roku do marszałka województwa. Wprowadzono również przepisy dotyczące rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.
Wprowadzono pakiet rozwiązań dotyczących akcyzy. Zniesiono obowiązek rejestracyjny i ewidencyjny dla podmiotów zużywających prąd wytwarzany z generatorów o łącznej mocy 1 MW. Zgodnie z nowym prawem, następcy prawni i podmioty przekształcone nie będą musieli uzyskiwać nowego zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, czyli będą mogli korzystać w pełni z praw i obowiązków wynikających z uzyskanych wcześniej zezwoleń. Zaproponowano ujednolicenie warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych oraz wydłużono termin na przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego danych o wyrobach akcyzowych.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 25 października 2012 r.
Data publikacji: 25 października 2012 r.