Więcej ułatwień dla cudzoziemców mieszkających i studiujących w Polsce

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to tylko niektóre zmiany, przygotowane przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie. Ministerstwo przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy o cudzoziemcach.
Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt. W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt. Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na drugim lub kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku. Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce. Nowością, ujętą w projekcie ustawy, jest przyznanie jednego zezwolenia – zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Proponowane rozwiązania wynikają z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. Ponadto cudzoziemiec będzie mógł przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. W tym czasie nie straci udzielonego mu wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nowa ustawa o cudzoziemcach nawiązuje do kierunków polskiej polityki migracyjnej, której projekt został zatwierdzony przez Zespół do spraw Migracji 20 lipca 2011 r. Dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych. Dnia 19 października 2012 r. resort spraw wewnętrznych przekazał do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o cudzoziemcach. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wcześniej MSW przygotowało projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, który został przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.
Data publikacji: 23 października 2012 r.