Skrócony okres przechowywania kopii paragonów

Skrócony do dwóch lat okres przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym ma obowiązywać jeszcze przez kolejny rok. Tak zakłada opublikowany na stronie resortu finansów projekt zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
Postanowieniami zawartymi w przepisach przejściowych tego rozporządzenia, na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r. skrócono do dwóch lat okres obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym. Wprowadzenie tej ulgi związane było z trudnościami technicznymi jakie mieli podatnicy z archiwizowaniem dużej ilości rolek dokumentacji paragonowej i założeniami, że problem ten zostanie rozwiązany poprzez dopuszczenie w nowych przepisach stosowania kas rejestrujących, które umożliwiają archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych.
Mimo, że w drugim półroczu ubiegłego roku odnotowano w urzędach skarbowych wyraźny wzrost zgłoszeń rejestracyjnych kas przystosowanych do archiwizacji kopii w formie zapisu elektronicznego, to jednak udział tego typu kas w ogólnej liczbie kas nowo rejestrowanych nie przekracza 20%. Dlatego zasadne jest wydłużenie jeszcze o rok możliwości korzystania z tej okresowej ulgi Zgodnie więc z projektem, kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani będą przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 20 maja 2011 r.
Data publikacji: 20 maja 2011 r.