SKA będą płatnikiem podatku CIT

W ostatnim dniu 53. posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne (SKA).

W piątek, 8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Jedna ze zmian włącza spółki komandytowo-akcyjne (SKA) w zakres ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że spółki te będą – podobnie jak w innych krajach – płatnikiem podatku CIT.

Z kolei zmiany w PIT dotyczą zwolnienia od podatku dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto dodany został przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców. Nowelizacja zmienia ponadto zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do niektórych transakcji sekurytyzacyjnych.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2013 r.

Data publikacji: 12 listopada 2013 r.