Sejm przyjął końcowe brzmienie nowelizacji Ordynacji podatkowej

Posłowie zakończyli parlamentarne prace nad zmianami w Ordynacji podatkowej, które mają na celu uproszczenie procedur podatkowych dla firm oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Sejm przyjął wszystkie 27 zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy.
Nowelizacja umożliwia wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym będzie można ustanowić nie tylko doradcę podatkowego, ale także adwokata lub radcę prawnego. Pełnomocnictwo będzie można składać elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie to podlegać opłacie skarbowej.
Dokumentacja księgowa ma być zinformatyzowana. Ujednolicone mają być elektroniczne raporty z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych.
Zwiększona zostanie rozpiętość stawek odsetek za zwłokę o dwie nowe stawki: obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło.
Wyznaczany będzie jeden „wiodący” urząd do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów. Będzie to stosowane np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego.
Zgodnie z przyjętą poprawką Senatu, wydawanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego będzie zadaniem dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Zmiany zakładają również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację przepisów.
Uchylono przepis, zgodnie z którym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ustawa wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.
Większość uchwalonych zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., natomiast przepisy dotyczące pełnomocnictw ogólnych będą mieć zastosowanie od 1 lipca 2016 r., niektóre – np. dotyczące utworzenia Rejestru Zastawów Skarbowych – zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r.
Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 11 września 2015 r.