Nowelizacja ustawy o rachunkowości opublikowana

We wtorek 8 września br. opublikowana została nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych.
Nowelizacja wprowadza szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności poprzez stworzenie możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki małe oraz stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek, w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.
Ułatwieniami zostaną objęte m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób.
Firmy te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych. Małe firmy nie będą musiały wykazywać w swoich sprawozdaniach np. „wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego i zatrudnienia”.
Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – będą mogły prowadzić też organizacje pozarządowe o przychodach poniżej 100 tys. złotych rocznie, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Nowe przepisy doprecyzowują również, że podlegające ustawie organizacje pozarządowe będą mogły uzyskiwać przychody tylko z: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku, odsetek z rachunków bankowych lub w SKOK-ach – prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością oraz lokat terminowych i innych form oszczędzania na tych rachunkach.
Z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych będą mogły skorzystać także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1 mln 200 tys. euro.
Ustawa znosi ponadto obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostaje jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) wejdzie w życie 23 września 2015 r. Wyjątkiem będą przepisy umożliwiające organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2016 r.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 9 września 2015 r.