Zmiany od 01.01.2019. Samochody osobowe w firmie, zmiany dotyczące podatku PIT i CIT

03-01-2019

1. Leasing operacyjny, najem, dzierżawa – limit odliczenia
Podstawową zmianą jest wprowadzenie limitu opłat ponoszonych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy lub też innych umów o podobnym charakterze, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, ponieważ do tej pory zaliczalność do kosztów podatkowych opłat wynikających z umów leasingu (najmu lub dzierżawy) samochodów osobowych nie była limitowana, co pozwalało na uwzględnienie w rozliczeniu podatkowym pełnej wartości leasingowanego samochodu.
Zgodnie z nowymi przepisami, opłaty dotyczące samochodu osobowego wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu, będą zaliczane do kosztów podatkowych jedynie w proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem tej umowy. Oznacza to, iż przedsiębiorcy użytkujący na podstawie powyższych umów samochody o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł będą mogli, tak jak dotychczas, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę opłat leasingowych lub czynszu najmu/dzierżawy. Natomiast przedsiębiorcy korzystający z droższych samochodów, których wartość przekracza 150 000 zł, nie będą uprawnieni do zaliczenia w koszty podatkowe pełnej wartości tych pojazdów. Dla samochodów elektrycznych jest przewidziany większy limit 225.000 zł (ale po uzyskaniu pozytywnej notyfikacji UE co jeszcze nie nastąpiło).
Uwaga: wszystkie umowy leasingowe zawarte do 31-12-2018 r. i nie zmieniane po tej dacie nie będą ograniczone tym limitem, będą rozliczane wg zasad do 31-12-2018 r.

2. Maksymalny limit amortyzacji – zwiększenie limitu amortyzacji
Podwyższenie limitów stanowiących koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych, które są wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

 

Rodzaj samochodu osobowego Obecnie obowiązujący limit Limit obowiązujący od 1.01.2019 r.
samochód osobowy będący pojazdem elektrycznym równowartość 30.000 euro 225.000 zł (od not.UE)
inny samochód osobowy równowartość 20.000 euro 150.000 zł

 

3. Koszty eksploatacyjne używania samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów w PIT i CIT

1) Samochody osobowe, które są własnością podatnika ale nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych – używane oficjalnie w celach prywatnych i firmowych. Do 31-12-2018 r. koszty tych samochodów były rozliczane wg tzw. ewidencji przebiegu pojazdu i poniesionych kosztów eksploatacyjnych. Od 01-01-2019 do kosztów uzyskania przychodów zaliczać będzie można jedynie:
– 20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów osobowych,
– 20% poniesionych składek na ubezpieczenie takich samochodów osobowych.
Koszty te we wskazanej wysokości będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu.
Przypomnienie: W podatku VAT dla takich samochodów osobowych odliczamy 50% VAT – ten przepis pozostaje bez mian.

2) Samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych (amortyzowane) oraz użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy lub też innych umów o podobnym charakterze – używane oficjalnie w celach prywatnych i firmowych.
Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczać:
– 75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów,
– składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł
Przypomnienie: W podatku VAT dla takich samochodów osobowych odliczamy 50% VAT – ten przepis pozostaje bez mian.

3) Samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych (amortyzowane) oraz użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy lub też innych umów o podobnym charakterze – używane wyłącznie w celach firmowych
Ze znowelizowanych przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów zaliczać będzie można:
– całość wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów (100%),
– składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150.000 zł.

Zastrzec jednak należy, że warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą będzie co do zasady (z pewnymi wyjątkami) prowadzenie przez podatnika szczegółowej ewidencji przebiegu na potrzeby VAT (m. in. z podawaniem stanu licznika samochodu) oraz rejestracja takich samochodów w US.
Przypomnienie: W podatku VAT dla takich samochodów osobowych odliczamy 100% VAT – ten przepis pozostaje bez mian przy prowadzeniu szczegółowej ewidencji przebiegu na potrzeby VAT.

Powrót