Niższe składki na ZUS dla jednoosobowych firm od 01.01.2019

03-01-2019

Przypominamy, że dla jednoosobowych firm istnieją już dwie ulgi w ZUS:

  • Ulga na start (od 30-04-2018 r.) – zwolnienie ze składek ZUS społecznych przez pierwsze 6 –miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Preferencyjny ZUS – możliwość znacznego obniżenia składek ZUS społecznych przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej,

Ulgi te dotyczą jednak osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Od 01-01-2019 r. wprowadzona zostanie kolejna preferencja tzw. „Mały ZUS” dla każdej jednoosobowej firmy, która już działa poprzez obniżenie składek ZUS społecznych (także osób współpracujących).

Komu przysługują niższe składki ZUS?
Zgodnie z przepisami ustawy, możliwość skorzystania z niższych składek ZUS przysługiwać będzie każdej małej firmie, której roczny przychód (nie dochód) nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W roku 2019 z niższych składek będą mogły zatem skorzystać te firmy, których roczny przychód (osiągnięty w roku 2018) będzie nie wyższy niż kwota 63000 zł.
Ustawa nie określa miesięcznego limitu przychodu. Oznacza to, że dany przedsiębiorca może, w którymś z miesięcy, osiągnąć nawet 50 tys. zł przychodu. Istotne jest bowiem tylko to, aby nie przekroczyć granicznej kwoty ustalonej dla całego roku, tj. 63 tys. zł.
Składki uzależnione od wysokości przychodu będą preferencją przysługującą jedynie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Z niższych składek nie skorzysta jednak osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.
Aby w danym roku kalendarzowym móc skorzystać ze składek uzależnionych od przychodu, przedsiębiorca będzie musiał ponadto wykazać, że w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Ile wyniosą składki ZUS od przychodu?
Zgodnie z nowymi przepisami, uzależnienie składek ZUS od przychodu dotyczyć będzie jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmie zaś składki zdrowotnej, która płacona będzie w normalnej wysokości, tak jak w dotychczasowych ulgach dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
Obliczenie tych składek jest niestety bardziej złożone. Podstawę wymiaru składek w nowym systemie stanowić będzie średni miesięczny przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku, pomnożony przez ustalony w ustawie specjalny współczynnik.

Dla przykładu, w roku 2019, składki ZUS liczone od przychodu oscylować będą w przedziale pomiędzy 558 zł (najmniejszy „ulgowy ZUS”) do 1320 zł (ZUS ryczałtowy minimalny bez ulg).

Niższe składki ZUS nie będą bezterminowe
Należy pamiętać, iż składki ZUS uzależnione od przychodu („ulgowy ZUS”) nie będą przysługiwały bezterminowo. Uchwalona ustawa zakłada bowiem, iż przywilej opłacania niższych składek przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych dwóch lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Powrót