E-faktury coraz mniej sformalizowane

Ministerstwo Finansów chce zliberalizować standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.
Projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wprowadza możliwość zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Zliberalizowane zostaną obowiązujące wymogi dotyczące sposobu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Kwestia ta pozostanie całkowicie w gestii umownej stron transakcji. Za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną np. ustnie, czy w sposób dorozumiany.
Projektowane przepisy, zdaniem resortu finansów, powinny pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, z uwagi na mniejszy formalizm przy przechodzeniu z wystawiania faktur w formie papierowej na formę elektroniczną.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 30 października 2012 r.
Data publikacji: 30 października 2012 r.