Rząd poparł poselski projekt ustawy, który zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Rząd poparł poselski projekt ustawy, który zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podporządkowanej ministrowi finansów, w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Ustawa o KAS, co do zasady, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Zadaniem tak skonsolidowanej administracji będzie ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych. Jej działanie ma umożliwić obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych.

Dzięki powołaniu KAS zwiększyć się ma efektywność i skuteczność kontroli wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych oraz dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych. KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych, a także lepszy standard obsługi podatnika.

Rada Ministrów poparła ponadto poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidujący wcześniejsze utworzenie izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy. Rząd zwrócił uwagę, że należy uaktualnić termin wejścia w życie przepisów dotyczących tych izb. Analogicznie należy określić termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej, pełnomocnika ds. organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 14 września 2016 r.