Od 1 stycznia 2017 r. PIP nabędzie nowe uprawnienie – kontrolę prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych.

Jest to konsekwencja wprowadzenia do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

Inspekcja została uprawniona do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej zgodnie z nowymi przepisami ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Poza tym, więcej podmiotów będzie podlegało kontroli PIP – będą to przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, na rzecz których realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi, na podstawie umów cywilnoprawnych, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

PIP będzie mogła przeprowadzić kontrolę wypłacania przez podmiot kontrolowany wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej na zasadach dotychczas obowiązujących przy kontroli przepisów dotyczących prawa pracy.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 września 2016 r.