Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 21 sierpnia 2013 r.
Istotą sporu w sprawie było przesądzenie, czy oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, złożone przez podatnika, który w roku podatkowym osiągał przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, oznacza wybór tej formy opodatkowania również w odniesieniu do przychodów, osiąganych z udziału w spółce cywilnej, która powstała po złożeniu tego oświadczenia.
Zdaniem podatnika uzyskanie przychodów z udziału w spółce stanowi kontynuację prowadzonej już działalności i z tych względów przychody te należy opodatkować ryczałtem. Fiskus z kolei stanął na stanowisku, że uzyskanie przychodów z udziału w spółce należy potraktować jako rozpoczęcie nowej działalności. Chcąc również te przychody opodatkować ryczałtem, podatnik winien, nie później niż w dniu uzyskania przez spółkę pierwszego przychodu, złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
Sprawa trafiła do NSA. Sąd kasacyjny przypomniał, że nie ma przeszkód, aby ryczałt wybrali podatnicy osiągający przychody z udziału w spółce cywilnej czy osobowej. Poza tym sąd przypomniał, że gdy podatnik, który chce wybrać formę opodatkowania w postaci ryczałtu prowadzi działalność w poprzedzającym roku podatkowym zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, nie sumuje przychodów z obu tych form działalności dla ustalenia, czy spełnia warunki do zryczałtowanej formy opodatkowania. Wyraźnie więc oddzielono limity przychodów i nakaz odrębnego liczenia ryczałtu, co oznacza, że ustawodawca przychody z tych dwóch form aktywności podatnika konsekwentnie dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych – odróżnia.
Poza tym zdaniem sądu podatnikiem rozpoczynającym działalność w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.) będzie zarówno ten, który w roku poprzedzającym nie uzyskał przychodów ani z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, ani z działalności w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, jak i ten, który prowadził w roku poprzedzającym rok podatkowy działalność gospodarczą samodzielnie i trakcie roku podatkowego uzyskał przychody z powstałej w tym samym roku spółki bądź w roku poprzedzającym uzyskiwał przychody z udziału w takiej spółce, a w trakcie roku podatkowego uzyskał przychody z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście. Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.z.p.d. winno zatem być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.
Wyrok NSA z 21 sierpnia 2013 r., II FSK 2453/11
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 27 sierpnia 2013 r.