Ruszył projekt reformy systemu podatkowego

Polski system podatkowy może się stać jednym z najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości systemów w Europie, zamiast, jak obecnie, jednym z najbardziej nieczytelnych i wrogich podatnikowi – uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju i rozpoczyna proces wypracowywania niezbędnych reform prawa podatkowego.
Pierwsza część projektu prowadzona będzie równolegle do działań rządu zmierzających do przygotowania nowej Ordynacji podatkowej. FOR zaprezentuje kompleksowe i szczegółowe założenia nowego Kodeksu podatkowego będącego w stanie wyeliminować obecne patologie działania aparatu skarbowego i cywilizującego jego relacje z podatnikami. Następnie przeprowadzi szeroką kampanię medialną i zbuduje koalicję zarówno organizacji pozarządowych, jak i władz państwowych podzielających zdanie o konieczności radykalnej naprawy – determinowanych przez Ordynację Podatkową – relacji między podatnikami a organami podatkowymi.
Zdaniem FOR, z perspektywy prawidłowego działania prawa podatkowego pierwszorzędne znaczenie ma czytelność i logika reguł dotyczących materialnego prawa podatkowego i wszystkich instytucji związanych z systemem podatkowym. Wysoki poziom merytoryczny ustaw regulujących zasady naliczania, pobierania i rozliczania poszczególnych podatków skutecznie zmniejsza niebezpieczeństwo nadużyć tak po stronie podatników, jak i aparatu skarbowego, nawet jeśliby reguły postępowania podatkowego były niedoskonałe. Najlepsze nawet procedury podatkowe nie są natomiast w stanie poprawić funkcjonowania nieczytelnych przepisów ustaw normujących poszczególne podatki i zasady działania organów państwa realizujących te procedury. Nawet więc głęboka reforma samej Ordynacji podatkowej nie może wywrzeć istotnego wpływu praktycznego, o ile nie będzie jej towarzyszyła poważna i dobrze przemyślana reforma materialnego i instytucjonalnego prawa podatkowego.
Dlatego też w ramach drugiej części projektu planowany jest gruntowny przegląd ustaw regulujących poszczególne podatki. Docelowo przegląd ten ma obejmować podatek VAT, PIT, CIT oraz akcyzowy i ma być ukierunkowany na gruntowne uproszczenie przepisów podatkowych oraz wyeliminowanie niespójności i sprzeczności pomiędzy nimi. Po dokonaniu przeglądu i wypracowaniu kompleksowych propozycji zmian, przeprowadzona ma zostać szeroka kampania na rzecz przygotowanych reform, aby zmusić polityków do odpowiednich działań w tej całkowicie przez nich zaniedbanej dziedzinie.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.for.org.pl, stan z dnia 11 marca 2015 r.
Data publikacji: 11 marca 2015 r.