Administracja podatkowa zmienia podejście do swoich klientów

Planowane kierunki zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej obejmujące m.in. wsparcie podatników w prowadzeniu działalności gospodarczej i ograniczanie działań wobec podatników prawidłowo wypełniających obowiązki podatkowe były tematem spotkania, które odbyło się 9 marca w Ministerstwie Finansów.

W spotkaniu, które ma stworzyć platformę do dalszej merytorycznej dyskusji udział wzięli przedstawiciele kierownictwa resortu finansów oraz liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników. Uczestnicy debaty pozytywnie ocenili spotkanie, podkreślając znaczenie wymiany poglądów obu środowisk na tematy dotyczące zmian w administracji podatkowej.

Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania mające na celu wsparcie podatnika w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Należą do nich między innymi centra obsługi w urzędach skarbowych, stanowiska asystenta podatnika dla rozpoczynających działalność gospodarczą i koncentracja wyspecjalizowanych urzędów na dużych podatnikach. Istotnym elementem zmian w administracji podatkowej jest także wzmocnienie kadrowe Krajowej Informacji Podatkowej dla zwiększenia obsługi infolinii oraz specjalizacja biur KIP na poszczególnych podatkach w celu zapewnienia jednolitości interpretacji.

Na nowo określane są też standardy i procedury prowadzenia weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Podstawą kształtowania relacji z podatnikiem i podejmowania działań urzędu skarbowego ma być analiza ryzyka nieprawidłowych rozliczeń podatkowych i na jej podstawie dobieranie adekwatnych narzędzi reakcji.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że celem kontroli podatkowych nie jest doraźny cel fiskalny, dlatego w zależności od skali zidentyfikowanego ryzyka nieprawidłowości podejmowane będą „miękkie” formy poprawy błędów podatników, takie jak telefoniczne wyjaśnianie wątpliwości, uzupełnienie brakujących danych, skorygowanie błędów popełnionych przy wypełnianiu dokumentów, czy też czynności sprawdzające z wnioskiem o skorygowanie rozliczeń. Ma to ograniczać kontrole w obszarach gdzie nie identyfikuje się ryzyka nadużyć, a podatnicy dokonują prawidłowych rozliczeń podatkowych.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 10 marca 2015 r.

Data publikacji: 10 marca 2015 r.