Resort finansów przygotowuje zmiany w VAT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem zmian w ustawie o VAT, które mają dostosować polskie przepisy do regulacji unijnych. Zmiany mają dotyczyć w szczególności dokumentacji, ale także wprowadzać ułatwienia dla przedsiębiorców – tak wynika z informacji otrzymanych od Pani Wiesławy Dróżdż, Rzecznika Prasowego Administracji Podatkowej.
Poniżej prezentujemy główne założenia przygotowywanego projektu.
Po pierwsze zaproponowana zostanie instytucja faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro. Taka faktura nie będzie zawierała niektórych elementów, które dziś są wymagane. Na przykład wśród danych nabywcy, który jest podatnikiem będzie potrzebny tylko numer NIP, faktura nie będzie musiała posiadać ilości i miary dostarczanych towarów, czy cen jednostkowych i upustów oraz kwot podatku w rozbiciu na różne stawki.
Zmieni się także ogólna zasada określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli momentu, którego ustalenie jest istotne dla określenia, w którym okresie rozliczeniowym dana transakcja powinna być rozliczana. Obecnie obowiązek ten powstaje co do zasady w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży (istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady, które powodują, że regulacje te są postrzegane jako skomplikowane). Jeżeli podatnik wykonuje usługę 5 maja i fakturę wystawia 10 maja, to rozlicza tę usługę w deklaracji za maj i jeśli z deklaracji wynika zobowiązanie podatkowe – wpłaca je do 25 czerwca.
Zmiana ma polegać na tym, że obowiązek podatkowy, co do zasady, powstanie na koniec miesiąca, w którym ta usługa została wykonana (dokonano sprzedaży), zniknie też większość wyjątków co uczyni przepisy prostszymi w stosowaniu.
Przykładowo, jeżeli kontrahenci umówią się 5 kwietnia, że do 5 maja ktoś wykona usługę, to obowiązek podatkowy powstanie dopiero na koniec maja, a nie w momencie wystawienia faktury, czyli np. w kwietniu, jeśli podatnik wystawi za tę usługę fakturę w kwietniu. Podatek trzeba będzie odprowadzić do 25 czerwca (jeśli z deklaracji wynika zobowiązanie podatkowe).
Faktury będą mogły być wystawiane do 7 dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonaliśmy daną usługę lub sprzedaliśmy towar. Oznacza to, że za cały miesiąc można wystawić jedną zbiorczą fakturę.
Przykładowo, firma dostarcza codziennie pieczywo do sklepu i ma możliwość wystawienia za te dostawy faktury zbiorczej ale obejmującej okres maksymalnie 7 dni (fakturę musi bowiem wystawić do siedmiu dni po dostawie). Po zmianie będzie mogła wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc, do 7 dnia następnego miesiąca i podatek odprowadzić do 25 czerwca (jeśli z deklaracji wynika zobowiązanie podatkowe).
Na tyle na ile pozwalała nam sytuacja budżetowa postanowiliśmy podwyższyć wartość prezentów niepodlegających opodatkowaniu o zmianę z 10 zł do 20 zł – w przypadku prezentów jednostkowych i ze 100 zł do 200 zł – w przypadku prezentów wręczanych w ciągu roku jednej osobie.
Po zakończeniu konsultacji wewnątrzresortowych projekt zostanie udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: Rzecznik Prasowy Administracji Podatkowej, stan z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Data publikacji: 19 kwietnia 2012 r.