Prostsza rachunkowość dla mikrospółek

Wprowadzenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i przeznaczenie dodatkowych środków na działalność operacyjną generującą zyski – sądzą eksperci Konfederacji Lewiatan.
W badaniu przeprowadzonym przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik 100 proc. badanych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw opowiedziało się za implementacją uproszczeń dla mikrospółek zawartych w Dyrektywie, a ponad połowa z nich zauważyła, że konieczne są kolejne zmiany, umożliwiające państwom członkowskim wyłączenie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez mikrospółki. Uproszczenia ewidencyjne są postulatem najczęściej zgłaszanym w środowisku MŚP. Istniejące rozwiązania w tym obszarze są zazwyczaj dobrze oceniane (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów), niestety są one dostępne tylko dla osób fizycznych, lub spółek osób fizycznych.
Dyrektywa z dnia 26 czerwca 2013 r. umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych spółek. Implementowane do ustawy o rachunkowości zmiany obejmą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo – akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości:
a) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350.000 euro,
b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość 700.000 euro,
c) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.
Z uproszczeń skorzystają również stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą one działalności gospodarczej, a także osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2.000.000 euro.
Zmiany pozwolą na sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego składającego się jedynie z podstawowych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat, zwolnienie z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki, jeżeli niektóre (konieczne) informacje zostaną zamieszczone w informacjach uzupełniających do bilansu.
Sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro nie będzie obligatoryjne, o skorzystaniu z tej możliwości decydować będzie organ zarządzający spółką.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 13 sierpnia 2013 r.