MF wydał interpretację dotyczącą VAT od transportu i spedycji

Do podatnika należy wybór momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych – stwierdził minister finansów w wydanej 8 sierpnia 2013 r. interpretacji ogólnej.
Interpretacja wydana została w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej z 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. W wyroku tym TSUE stwierdził, że unormowania prawa krajowego (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT), stosownie do którego podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty, pozostaje w sprzeczności z art. 66 dyrektywy 2006/112/WE.
Z uwagi na ten wyrok, minister finansów wyjaśnił, że do podatnika należy wybór, czy przy świadczeniu usług transportu i spedycji znajdzie zastosowanie dedykowany dla tych usług moment powstania obowiązku podatkowego, określony w zakwestionowanym przepisie ustawy o VAT, czy też podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy z momentem wykonania usługi (nie będąc obowiązanym do wystawiania faktury) lub z chwilą wystawienia faktury, gdy ma obowiązek jej wystawienia.
W przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, faktury powinny być wystawione nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych stosownie do art. 19 ust. 4 tej ustawy, tj. z chwila wystawienia faktury, powinna ona zostać wystawiona nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi.
W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2014 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej nowe zasady powstania obowiązku podatkowego, interpretacja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do czynności wykonanych przed ta datą.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 8 sierpnia 2013 r., PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 13 sierpnia 2013 r.