Za zmianami w urlopach rodzicielskich idą zmiany kodów świadczenia/przerwy

W dniu 17 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany w urlopach z tytułu rodzicielstwa. Została również zróżnicowana wysokość zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy urlopu rodzicielskiego (w zależności od terminu i treści wniosku). Obecnie resort pracy chce dostosować kody świadczenia/przerwy do wprowadzonych wcześniej zmian.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675), która weszła w życie 17 czerwca 2013 r., zasiłek macierzyński przysługuje również przez okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje więc osobom korzystającym z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Obecnie resort pracy w celu poprawnej identyfikacji i wyrównywania zasiłków macierzyńskich przysługujących za poszczególne okresy chce dostosować kody świadczenia/przerwy do wprowadzonych wcześniej zmian.
Przygotował w tym celu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Projektowane rozporządzenie zmienia kody świadczenia/przerwy 311 i 315 oraz wprowadza 319, 320, 325, 326 – ma to umożliwić identyfikację i wyrównywanie zasiłków macierzyńskich wypłacanych zarówno przez ZUS jak i przez płatników składek. Nowe kody świadczenia/przerwy zostały ustalone również dla urlopu ojcowskiego (327, 328).
Planuje się, aby zmiany weszły w życie 1 września 2013 r.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 9 sierpnia 2013 r.