Redukcja obowiązków obywateli i przedsiębiorców ma przynieść miliardowe oszczędności

MG szacuje, że ok. 3 mld zł rocznie mniej wydadzą obywatele i przedsiębiorcy w związku z uchwaloną na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk nr 4461).
Przypomnijmy, że ustawa o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza m.in.:
1. Zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników w przypadku istnienia niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, a nie tylko z urzędu jak dotychczas.
2. Wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks. Zwolniony z akcyzy byłby węgiel wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące węgiel i koks w ramach prowadzonej działalności (m.in. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, przemysł hutniczy i metalurgiczny oraz zakłady energochłonne).
3. Umożliwienie stosowania procedur uproszczonych z zakresu prawa celnego do wyrobów akcyzowych, co w konsekwencji skróci czas obrotu towarowego z zagranicą.
4. Likwidacja Monitora Polskiego B, w konsekwencji czego przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (w skali roku był to koszt ok. 100 mln zł).
5. Skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych ZUS.
6. Skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, co spowoduje, że przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli w krótszym okresie otrzymać zwrot nadpłaconych składek.
7. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
8. Wykorzystywanie zaległego urlopu do 30 września następnego roku.
9. Zmniejszenie częstotliwości przekazywania ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych. Informacje te będą przekazywane raz na rok lub, na żądanie ubezpieczonego, częściej. Obecny comiesięczny, pisemny obowiązek informowania pracowników o odprowadzonych składkach jest szczególnie uciążliwy dla średnich i dużych firm.
10. Zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego.
Opracowanie: Wojciech Kowalski, RPE WKP
Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Data publikacji: 23 sierpnia 2011 r.