Powstanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Resort finansów chce zapewnić lepszą obsługę podmiotom dokonującym skomplikowanych operacji gospodarczych. 25 marca wiceminister Jacek Kapica zatwierdził dokument przedstawiający koncepcję i kierunki zmian w organizacji wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS) rozpoczęły działalność 1 stycznia 2004 r. W dzisiejszym stanie prawnym 20 takich urzędów obsługuje podmioty m.in. o rocznym obrocie powyżej 5 mln euro rocznie oraz podmioty z udziałem kapitału zagranicznego – również te, które prowadzą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe wg danych na koniec 2013 r. obsługiwały 96.903 podatników, z czego tylko 52.960 podatników złożyło CIT-8 za 2013 r., w tym tylko 14.013 podatników wykazało przychody ogółem o równowartości co najmniej 5 mln euro (20.736.000 zł), co stanowi 14,45 proc. ogólnej liczby wszystkich podatników.
Istnieje więc konieczność wprowadzenia zmian w celu dopasowania modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi podmiotów dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych, wymagających od pracowników urzędów dużego poziomu specjalistycznej wiedzy niezbędnej do obsługi tych procesów. Ponadto istotne jest, aby proces obsługi podatników przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe opierał się na współpracy specjalistów z zakresu różnych podatków. Można to osiągnąć jedynie poprzez ukształtowanie takiego modelu zarządzania relacjami WUS z podatnikami, który opierał się będzie na jak najdalej idącym wsparciu podatnika w jego indywidualnych sprawach.
W ramach podjętych prac w Administracji Podatkowej zidentyfikowano kluczowe podmioty budujące potencjał gospodarczy państwa, które ze względu na skalę i stopień skomplikowania swoich operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu, wymagają obsługi przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Pod uwagę powinien być brany przede wszystkim potencjał gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie status podatnika (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
Jak wynika z przyjętego dokumentu “Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach”, w wyniku projektowanych zmian, na bazie obecnie istniejących urzędów, planowane jest utworzenie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego z siedzibą w Warszawie, który obsługiwać będzie podmioty osiągające przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 50 mln euro, podatkowe grupy kapitałowe, banki (z wyłączeniem banków spółdzielczych), zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych fundusze emerytalne.
Pozostałe 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, działających tak jak dotychczas w poszczególnych województwach, skoncentruje się na obsłudze banków spółdzielczych, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz podmiotów, których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosić będzie równowartość co najmniej 3 mln euro.
W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych zostaną wdrożone nowe formy wsparcia w indywidualnych sprawach, dedykowane konkretnym grupom podatników, w tym opiekun podatnika – pracownik wchodzący w skład zespołu specjalistów z zakresu różnych podatków – którego zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej obsługi wyodrębnionej grupie podatników w zakresie obsługi bezpośredniej.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2015 r.
Data publikacji: 27 marca 2015 r.