1 kwietnia 2015 r.: zmiany we wstępnych badaniach lekarskich pracowników

Pracownik nie będzie musiał wykonywać wstępnych badań lekarskich w przypadku rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy, jeśli podejmie ją w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Konieczne jest przy tym, aby warunki pracy poprzedniego stosunku pracy odpowiadały warunkom na stanowisku u nowego pracodawcy.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2015 r. brzmieniem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
W poprzednim stanie prawnym badaniom wstępnym nie podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Obecnie w fazie przygotowań znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które określi między innymi wzór orzeczenia lekarskiego i skierowania na badanie wstępne, okresowe i kontrolne.
Jacek Tkacz
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 1 kwietnia 2015 r.