Podatnik nie może odpowiadać za źle zgromadzone dowody

Obowiązek zebrania pełnego materiału dowodowego spoczywa na organie podatkowym i nie może być przerzucony na stronę. Zaniechanie czynności zmierzających do zebrania materiału dowodowego skutkuje wadliwością decyzji.

Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 11 września 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 237/09.

Rzeczpospolita, 25 września 2009 r.