Bezrobotny idzie na staż

Liczba bezrobotnych skierowanych na staż do danej firmy nie może przekraczać liczby jej pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Dziś (17 września) wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160). Staże dla bezrobotnych mogą się odbywać w firmach, które złożą u starosty wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu. Pracodawca może wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć. Staż nie może trwać krócej niż trzy miesiące. By ograniczyć możliwość powtarzania go na tym samym stanowisku, zakazano przyjmowania tej samej osoby na stanowisko, na którym wcześniej odbywała staż lub przygotowanie zawodowe. Wprowadzono nowe zasady organizacji czasu pracy stażystów. Nie mogą oni pracować dłużej niż osiem godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w wypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit wynosi siedem godzin na dobę i 35 tygodniowo.
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 17 września 2009 r.